Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje coroczne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Warszawskiego, które odbędzie się  dnia 25.05.2015 r. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, sala T1.
Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 18:00, drugi termin rozpocznie się o godzinie 18:15.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego:

1.     Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków AW.
2.     Wystąpienie Prezesa Zarządu.
3.     Wystąpienie zaproszonych gości.
4.     Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
5.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia AW (i protokolantów).
6.     Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.     Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8.     Przyjęcie porządku obrad.
9.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu AW za 2014 rok.
11.  Przedstawienie wniosku w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
12.  Dyskusja.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
14.  Wręczenie dyplomów uznania.
15.  Przedstawienie sprawozdania finansowego AW za 2014 rok.
16.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW za 2014 rok.
17.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AW z działalności AW za 2014 rok.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2014 oraz przeniesienia wyniku za rok 2014 na fundusz statutowy.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Warszawskiego za 2014 rok.
21.  Przedstawienie corocznego sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Warszawskiego za 2014 rok.
23.  Przedstawienie corocznych sprawozdań Sekcji Specjalnościowych AW.
24.  Przedstawienie przez Zarząd AW projektu uchwały ustanawiającej zabezpieczenie majątkowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Gen. Gromosławem Czempińskim.
25.  Dyskusja.
26.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ustanowienia zabezpieczenie majątkowe do porozumienia z Gen. Gromosławem Czempińskim.
27.  Przedstawienie przez Komisję Statutową projektu zmian w statucie Aeroklubu Warszawskiego.
28.  Dyskusja nad przedstawionymi zmianami Statutu.
29.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Aeroklubu Warszawskiego.
30.  Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia.
31.  Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
32.  Zamknięcie obrad.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego