Zawiadomienie

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Aeroklubu Warszawskiego, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2016 r. w Centrum Olimpijskim – PKOl w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 11:00, drugi termin rozpocznie się o godzinie 11:15.

Zgodnie z §12 ust. 8 Statutu Aeroklubu Warszawskiego w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków AW.
 2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia AW (i protokolantów).
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wystąpienie zaproszonych gości.
 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu i sprawozdanie Zarządu AW za 2015 rok i kadencję.
 9. Prezentacja Misji i Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AW za 2015 rok i kadencję.
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AW za 2015 rok i kadencję.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AW z działalności AW za 2015 rok i kadencję.
 14. Zatwierdzenie Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Warszawskiego za 2015 rok i kadencję.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 17. Zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Warszawskiego za 2015 rok i kadencję.
 18. Przedstawienie wniosków w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
 20. Wręczenie dyplomów uznania.
 21. Przedstawienie sprawozdań Sekcji Specjalnościowych AW.
 22. Wybory Zarządu AW – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
 23. Wybory Komisji Rewizyjnej – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
 24. Wybory Sądu Koleżeńskiego – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
 25. Sprawozdanie Komisji Statutowej oraz przedłożenie projektu nowego Statutu AW do głosowania.
 26. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem oraz założeniami nowego Statutu.
 27. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Statutu AW.
 28. Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia.
 29. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
 30. Zamknięcie obrad.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego

Warszawa, 8 stycznia 2016 r.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie w celu pobrania terminala do elektronicznej obsługi głosowań.