NOWY TERMIN I MIEJSCE!

OGŁOSZENIE

Informujemy, że na podstawie §14 ust. 3 i ust. 7 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Aeroklubu Warszawskiego, które odbędzie się 11 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Centrum Olimpijskim – PKOl w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Zgodnie z §14 ust. 9 Statutu w Walnym Zebraniu udział biorą osobiście lub przez Pełnomocnika, z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a także z głosem doradczym członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone. Pełnomocnik może reprezentować tylko jedną osobę.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj: Pełnomocnictwo na Walne Zebranie 2016.12.11

Informujemy jednocześnie, że Walne Zebranie zwołane na dzień 28 listopada 2016 r nie odbędzie się!

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
11 grudnia 2016

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Aeroklubu Warszawskiego.
 2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania AW (i protokolantów).
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu za 2015 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu za 2015 rok.
 10. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Aeroklubu.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2015 oraz przeniesienia wyniku za rok 2015 na fundusz statutowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w § 34, ust. 1 dot. członków wspierających.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania wymiany silnika samolotu Cessna 208B (Caravan) i refinansowania całego samolotu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania modernizacji stacji paliw w Chrcynnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu samolotów przeznaczanych do szkolenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu samolotu holującego szybowce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji infrastruktury (przestrzeń obsługowa, zaplecze i wyposażenie techniczne) organizacji obsługowej AMO Part 145.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie adaptacji i modernizacji zaplecza hangaru samolotowego.
 21. Przedstawienie informacji dot. regulacji prawnych nieruchomości na Gocławiu.
 22. Przedstawienie informacji o obchodach 90-lecia Aeroklubu Warszawskiego.
 23. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
 24. Zamknięcie obrad.