ZAWIADOMIENIE

Na podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Warszawskiego.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, Aula T1.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 17:30 w pierwszym terminie i o godz. 17:45 w drugim terminie.

Zgodnie z §12, ust. 8 Statutu w Walnym Zgromadzeniu udział‚ biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
19 czerwca 2017

godz. 17:30 w pierwszym terminie i godz. 17:45 w drugim terminie

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Warszawskiego.
 2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia (i protokolantów).
 5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu za 2016 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu za 2016 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu za 2016 rok.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wyniku za rok 2016 na fundusz statutowy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w § 26, ust. 4 i 5 dot. zasad reprezentacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania nowego statutu.
 18. Przedstawienie informacji o obchodach 90-lecia Aeroklubu Warszawskiego.
 19. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał‚ i Wniosków.
 20. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
 21. Zamknięcie obrad.

Ponadto zgodnie z §13, ust. 5 Statutu Walne Zgromadzenie rozpatruje inne sprawy przekazane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński oraz wnioski i odwołania zgłoszone przez członków Aeroklubu co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego

1 czerwca 2017 r.