Statusy Statków Powietrznych

Statusy samolotów i szybowców on-line! W zakładce Dla Członków utworzyliśmy nową pozycję menu – Statusy Statków Powietrznych. Na wyświetlanej stronie dostępne są dwie tabele, prezentujące dane dostępności i aktualnych prac prowadzonych na samolotach i szybowcach. Dział techniki (PART 145 i CAMO) będzie na bieżąco (co najmniej raz dziennie) aktualizował dane dotyczące naszych statków powietrznych. Mamy nadzieję, że pomoże to w planowaniu waszych aktywności lotniczych.

Posiedzenie ZAW 3.04.2017

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie AW w Warszawie przy ul. Księżycowej
1 (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie Zarządu AW.

Planowany program posiedzenia:

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
 3. Sprawy członkowskie.
 4. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych.
 5. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
 6. Zakończenie zebrania.

Zarząd Aeroklubu

Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

1 sierpnia 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Oto najważniejsze podjęte na nim ustalenia:

 • Uruchomienie monitoringu w hangarze samolotowym i szybowcowym w terminie do końca sierpnia br.
 • Opracowanie regulaminu odpowiedzialności użytkowników za szkody w statkach powietrznych w Aeroklubie Warszawskim.
 • Przygotowanie na sezon zimowy szkolenia dla wszystkich instruktorów zatrudnionych w ATO AW w zakresie przepisów obowiązujących na lotnisku Babice oraz zasad bezpieczeństwa.
 • Określenie kosztu odtworzenia resursu Cessny Caravan i zorganizowanie niezbędnego finansowania.
 • Przyjęcie 11 nowych członków kandydatów do Sekcji Spadochronowej, Samolotowej i Szybowcowej.
 • Zatwierdzenie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków Aeroklubu Warszawskiego osób zalegających ze składkami.
 • Realizacja wniosków o dofinansowanie zawodników zgodnie z Regulaminem przyjętym na poprzednim zebraniu Zarządu AW.

Protokół ze spotkania Zarządu AW wraz z treścią uchwał zastanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

4 lipca2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych omawianych tematów oraz kluczowe ustalenia podjęte podczas zebrania:

 • Przyjęto 14 nowych członków kandydatów do Sekcji: Modelarskiej, Samolotowej, Mikrolotowej i Szybowcowej.
 • Zdecydowano o przeniesieniu na okres powakacyjny terminu Walnego Zgromadzenia AW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 • Omówiono oferty projektów modernizacji zbiorników na paliwo na lotniskach: Babice i Chrcynno.
 • Zatwierdzono uchwałę o zakupie wyposażenia stacji paliw na lotnisku w Chrcynnie i na Babicach.
 • Przyjęto Regulamin Dofinansowywania Zawodników Aeroklubu Warszawskiego.
 • Zatwierdzono procedurę przetaczania i uruchamiania statków powietrznych przed hangarami na lotnisku Babice.

Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

18 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, na którym podjęte zostały m.in. poniższe ustalenia:

 • Zarząd rozpatrzy wniosek dotyczący reaktywacji Sekcji Mikrolotowej.
 • Zarząd przyjął 9 nowych członków kandydatów.
 • Zarząd dokonał wyboru delegata Aeroklubu Warszawskiego na kongres sprawozdawczy Aeroklubu Polskiego, który odbędzie się 21 maja br. Został nim Rafał Woźnicki, Prezes AW; jako delegata rezerwowego wybrano Marka Sawczuka.
 • Zarząd podjął decyzję o nieprzystępowaniu do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu AP. W najbliższy weekend odbędzie się forum poświęcone przyszłości Aeroklubu Polskiego, na którym Aeroklub Warszawski będzie reprezentował Prezes Rafał Woźnicki.
 • Ustalono terminarz kolejnych posiedzeń Zarządu AW na pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.
 • Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego omówił status prac nad przygotowanie sprawozdania finansowego za 2015 r., które powinno zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie do końca czerwca br.
 • Dyrektor AW przedstawił potrzeby związane z rejestracją lotniska w Chrcynnie.
 • Zarząd upoważnił Dyrektora Aeroklubu do pilnego zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za organizację, a w dalszej kolejności zarządzanie przyszłym lotniskiem w Chrcynnie.
 • Zarząd upoważnił Jakuba Kubickiego, członka Zarządu AW, do prowadzenia sprawy zakupu zbiorników na lotniska  Chrcynno i Babice.
 • Zarząd upoważnił Dyrektora AW do rozpoczęcie rekrutacji na stanowisko Szefa Techniki i przedstawienia kandydatur na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Pełny Protokół z zabrania Zarządu Aeroklubu Warszawskiego wraz z treścią uchwał zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu. Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się 9 maja br.

Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

7 marca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Oto najważniejsze podjęte na nim ustalenia:

• Zarząd przyjął uchwałę upoważniającą Dyrektora Aeroklubu do zatwierdzania cen na loty i skoki zapoznawcze.
• Zarząd upoważnił Sekcję Spadochronową do kontynuowania negocjacji w sprawie wynajęcia drugiego samolotu dla strefy spadochronowej. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta w trybie głosowania elektronicznego.
• Zarząd przyjął 15 nowych członków kandydatów.
• Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie członków Sekcji Modelarskiej płacących składki oraz członków honorowych z opłat za korzystanie lotniska w Chrcynnie.

Protokół ze spotkania Zarządu AW wraz z treścią uchwał zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu.

Nowe władze Aeroklubu Warszawskiego

W poniedziałek, 8 lutego br., odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, który został wybrany podczas styczniowego Walnego Zgromadzenia członków Aeroklubu na kolejną kadencję.
Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyła także nowo wybrana Komisja Rewizyjna, nastąpiło ukonstytuowanie nowego Zarządu oraz odbyły się wybory Prezydium Zarządu.

W wyniku głosowania do Prezydium Zarządu zostali wybrani:

Rafał Woźnicki – Prezes Zarządu
Jakub Kubicki – Wiceprezes Zarządu
Marek Sawczuk – Wiceprezes Zarządu i Skarbnik
Piotr Maciejewski – Sekretarz.

W składzie nowego Zarządu Aeroklubu znajdują się ponadto: Witold Borowski, Adam Ludwiński, Maciej Perliński, Marcin Szaliłow oraz Wojciech Zbiegniewski.

Wybrana podczas Walnego Zgromadzenia na kolejną kadencję Komisja Rewizyjna odbyła inauguracyjne spotkanie 5 lutego br. W trakcie posiedzenia rozdzielono obowiązki i wybrano osoby funkcyjne: Piotr Szczepański – Przewodniczący, Andrzej Zalewski – Z-ca Przewodniczącego, Antoni Rola – Sekretarz. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej to: Michał Krzemiński i Tomasz Witkowski.

Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

W najbliższy poniedziałek, 8 lutego 2016 r., o godz. 18:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Aeroklubu przy ul. Księżycowej 1 odbędzie się pierwsze tegoroczne zebranie nowego Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Zostanie na nim wybrane Prezydium ZAW.

Posiedzenie Zarządu

W poniedziałek, 11 stycznia 2016 r., odbyło się ostatnie w tej kadencji spotkanie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Omawiano na nim tematy związane ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem (zaplanowanym na 24 stycznia 2016 r.), podjęto także cztery uchwały dotyczące:
1/ Przyjęcia do Aeroklubu 8 nowych członków wspierających.
2/ Zmiany statusu 7 członków Aeroklubu z wspierających na zwyczajnych, co oznacza jednocześnie przyznanie im praw wyborczych.
3/ Metody księgowania rozliczeń za loty i skoki spadochronowe w roku finansowym 2015, niezbędnego do zamknięcia ksiąg w roku obrotowym.
4/ Wprowadzenia od 15.01.2016 r. zmiany ceny szkolenia podstawowego na szybowcach (aktualny cennik do pobrania: http://www.aeroklub.waw.pl/dla-czlonkow/cennik/.