BEZPIECZEŃSTWO

To stan, w którym możliwość wystąpienia szkody wśród osób lub mienia jest zminimalizowana i utrzymuje się na dopuszczalnym poziomie lub poniżej tego poziomu, dzięki celowo prowadzonemu ciągłemu procesowi identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa

 

Bezpieczeństwo jest i będzie zawsze sprawą podstawową i priorytetową w Aeroklubie Warszawskim.

Każdy pracownik i każdy szkolący się w AW jest odpowiedzialny i przyczynia się do tworzenia „zdrowego klimatu” bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Moim obowiązkiem jako Kierownika Odpowiedzialnego jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich naszych operacji i usług z zachowaniem najwyższych standardów.

Zapewniam, że będą zabezpieczone odpowiednie środki i zasoby dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem.

Kadrę kierowniczą zobowiązuję do nieprzerwanego promowania polityki bezpieczeństwa pośród całego personelu, demonstrowania swojego zaangażowania w tym zakresie oraz ustanowienia celów bezpieczeństwa i standardów działania.

Wspólnie z kadrą kierowniczą będziemy zachęcać cały nasz personel i partnerów do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili oraz bez przypisywania winy komukolwiek za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku ujawnione.

W ramach systematycznego i proaktywnego zarządzania będziemy propagować zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, zachęcając do swobodnego i szczerego ich zgłaszania, zgodnie ze wszystkimi zasadami „Safety culture”.

Będziemy przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych i norm oraz uwzględnienia najlepszych praktyk.

Będziemy dążyć do zapewnienia:

  • Środowiska wolnego od wypadków
  • Skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jego ciągłych udoskonaleń
  • Pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, które nas dotyczą i obejmują tzn. PART FCL, PART 21, PART 66, PART 145, EU OPS, i innych w zakresie wykonywanej działalności
  • Zaangażowania w minimalizowanie i łagodzenie ryzyk do możliwie najniższego poziomu

Oświadczam, że celem zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz wewnętrznego ich badania jest poprawa bezpieczeństwa, a nie przypisywanie winy komukolwiek.

POWYŻSZE CELE MAJĄ PRZYNIEŚĆ KORZYŚCI ORGANIZACJI, JEJ PRACOWNIKOM I KLIENTOM.

JESTEŚMY WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ TYCH CELÓW.

BEZPIECZEŃSTWO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z NAS.

                                                                                              

 

Kierownik Odpowiedzialny

           Podpis